Co powinno być zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pozwala na zapoznanie się m.in. z niezwykle istotnymi zasadami zachowania w przypadku pożaru. Jej sporządzenie możliwe jest na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji technicznej budynku oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Jakie informacje trzeba w niej uwzględnić?

Czym jest część opisowa i graficzna instrukcji?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem bardzo istotnym dla użytkowników, zarządcy oraz właściciela budynku. Osoby odpowiedzialne za jej opracowanie muszą więc skonstruować ją w taki sposób, aby była czytelna i przejrzysta. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z dwóch podstawowych członów, czyli części opisowej oraz graficznej. Pierwsza z nich zawiera treść informacyjną, natomiast druga – plan sytuacyjny ternu oraz rzuty kondygnacji. Graficzna część instrukcji to swego rodzaju uzupełnienie treści słownej. Przedstawia warunki określające bezpieczeństwo pożarowe w formie obrazów, ułatwiających przyswojenie i zrozumienie tekstu. Część opisowa i graficzna instrukcji może zostać uzupełniona także załącznikami, np. listą osób zapoznanych z jej treścią, oświadczeniami pracowników o przejściu odpowiednich szkoleń czy dokumentacją potrzebną przy wykonywaniu najbardziej niebezpiecznych pod względem pożarowym prac.

Bezpieczeństwo pożarowe

Jaką treść musi zawierać instrukcja określająca bezpieczeństwo pożarowe?

Prawidłowo sporządzona część opisowa instrukcji, powinna uwzględniać wszystkie punktu ustalone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tym przepisem, w treści muszą przede wszystkim znaleźć się warunki ochrony przeciwpożarowej, czyli zestaw informacji określających bezpieczeństwo pożarowe w danym obiekcie. Ustalane są również obowiązki i zadania pracowników, dobierane zgodnie z pełnionymi przez nich funkcjami. Kluczowym punktem są aspekty związane z organizacją ewakuacji, w którym opisane muszą być metody postępowania na wypadek pożaru lub zagrożenia innego typu. W ten sposób określane są poszczególne czynności i procedury działania. Instrukcja musi również uwzględniać sposoby zapoznania się użytkowników obiektu z jej treścią oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także zasady korzystania z urządzeń gaśniczych, wykonywania czynności konserwacyjnych oraz zabezpieczania pożarowo-niebezpiecznych prac. Pracownicy mogą zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w czasie szkolenia, a także bezpośrednio, w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz